เกร็ดความรู้ ตอนการบำรุงรักษาดิน

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยบนโลกนี้ การนำที่ดินไปใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยขาดการจัดการที่ถูกวิธีและขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสม จะทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม ดังนั้นจำเป็นต้องทำการปรับปรุงบำรุงดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยปรับปรุงดินทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ตลอดจนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้สูงขึ้น
มีวิธีการดังนี้

  1. การไถพรวนดินอย่างถูกวิธีเป็นการกลับดินเพื่อทำให้อากาศและน้ำแทรกลงไปในดิน เป็นประโยชน์ต่อพืชการพรวนดินเป็นการเพิ่มอากาศให้แก่ดินควรมีการไถดินให้ลึกเมื่อดินมีชั้นดินดานตื้น
  2. การรักษาความชุ่มชื้นในดินโดยใช้ฟางหรือใบไม้คลุมดิน การปลูกพืชคลุมดินไม่ให้ผิวดินว่างเปล่า ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้อย่างดี
  3. ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ เป็นการเพิ่มธาตุอาหารหลักที่จำเป็นแก่ดิน คสรมีการใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีนั้นจะเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช ส่วนปุ๋ยอินทรีย์จะเน้นในการปรับปรุงดินให้โปร่งและร่วนซุย