เกร็ดความรู้ เรื่องการย่อยนา

หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ก่อนเริ่มฤดูกาลทำนาใหม่ เกษตกรชาวนา ควรย่อยนาก่อน เพื่อให้การปลูกข้าวครั้งต่อไปได้ผลดีที่สุด

  • การย่อยนาก่อนปลูก คือ การปล่อยน้ำขังทิ้งไว้ 5-7 วัน
  • หลังขังน้ำ 1-2 วัน ให้ใช้ 4Tree + Bio black 10 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลง เพื่อช่วยย่อยสลายฟางข้าว ข้าวดีดและวัชพืช ให้แปรสภาพกลายเป็นปุ๋ยทำให้ดินร่วนซุย ป้องกันเชื้อราได้ดี
  • หลังจากนั้นอีก 2-3 วันให้ไถพลิกอย่างดี

การย่อยนาแบบนี้ จะช่วยคายความร้อนในดิน ลดอาการข้าวเมาตอซังได้เป็นอย่างดี ข้าวที่หว่านใหม่ จะงอกสวย งาม ลำต้นแข็งแรง ลดการเป็นเชื้อราได้แน่นอน