เกร็ดความรู้ ตอน การเตรียมดิน

การเตรียมดิน

ช่วงนี้ก็เข้าใกล้ฤดู ปลูกข้าวแล้วนะครับฉะนั้นในตอนนี้ผมขอนำทุกคนมาเตรียมความพร้อมในการทำให้ได้ข้าวผลผลิตดีขึ้นกันเลยครับ เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมดินกันเลยครับ
เริ่มจาก การทำนาดำคือ วิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ (แปลงกล้า) ให้งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไปปักดำในกระทงนาที่เตรียมไว้ และมีการดูแลรักษาจนให้ผลผลิต ซึ่งการเตรียมดินนั้นก็จำแนกได้ 3 วิธีด้วยกัน

  • การไถดะ จะช่วยพลิกดินเพื่อให้ดินชั้นล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศรับออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อทำ ลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้วัชพืชงอกที่ติดค้างอยู่ในดินนาเกิดการงอก แล้วจึงทำลายในกระบวนการถัดไป
  • การไถแปร เป็นการไถครั้งที่2 โดยการไถในครั้งนี้จะช่วยพลิกเอาดินที่กลบไว้ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อทำลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง
  • การไถคราด เป็นการกำจัดวัชพืช ตลอดจนการทำให้ดินแตกตัว และเป็น เทือกพร้อมที่จะปักดำได้ เป็นขั้นที่ทำต่อจาก ขั้นที่ 1 และขังน้ำไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้มีสภาพดินที่เหมาะสมในการคราด